Your Company
Sidan publicerad av anders.jensen@kvicksilveramalgam.se 

                                  

Professor P.O.Glantz oredligheter

Bakgrunden till denna sida är en kvicksilverförgiftningskatastrof av stora mått som kommer att finnas i historieböckerna för all framtid. En avgörande anledning till att denna

haemta-(4).jpg-

giftkatastrof har inträffat, är den lyckade historieförfalskning, dupering,

oredlighet, bristande forskningsetik, avsiktliga vilseledning och det forskningsfusk som professor P.O.Glantz ägnat sig åt.

Professor P.O.Glantz har genom oredlighet fastställt att läckande kvicksilver från amalgam är extremt oskadligt och helt utan biverkningar (utöver mycket sällsynta allergier/lichenförändring). Detta har han fastställt trots att det inte har gjorts några vetenskapliga studier som visar att så skulle vara fallet. Det finns inga läkemedel som är helt utan biverkningar. Kvicksilver som är ett av världens giftigaste ämnen ger självklart också biverkningar av många olika slag. Det har många vetenskapliga publikationer och beprövade erfarenheter visat. Alla människor som har amalgamfyllningar utsätts för ständiga skadeverkningar av kvicksilver på cellnivå.

Biverkningarna är inte märkbara för alla. Men för ett okänt antal känsliga personer, uppskattningsvis mellan en på tjugo till en på hundra, kan biverkningarna påverka hälsan och vara minst sagt märkbara och orsaka en mängd olika sjukdomssymptom. Individuell känslighet kallas detta för.

 

Professor P.O.Glantz, Socialstyrelsen och övriga etablissemanget vägrar dock konsekvent att ta till sig detta självklara faktum.

 

För att acceptera biverkningar från läkemedel kräver etablissemanget inga ”vetenskapliga bevis”. Om biverkan enl. FASS (som för övrigt är full av påståenden om biverkningar som inte är "vetenskapligt bevisade") uppträder under behandlingen och försvinner efter upphörandet av läkemedlet så accepteras läkemedlets biverkan. Etablissemanget accepterar den ”beprövade erfarenheten”.

 

För att acceptera biverkningar från kvicksilveramalgam kräver etablissemanget dock ”vetenskapliga bevis”. Om biverkan uppträder efter isättandet av kvicksilveramalgam och försvinner efter avlägsnandet, så accepteras ändå inte kvicksilvrets biverkan.

Etablissemanget accepterar i det här fallet inte den ”beprövade erfarenheten”.  

 

Etablissemanget kräver upprepbara ”vetenskapliga experiment”, som bevisar att biverkan och de individuella sjukdomssymptomen (t.ex olika mentala störningar i centrala nervsystemets som oro/depression/ångest etc.) är orsakade av kvicksilvret från amalgam. Ett absurt och etiskt omöjligt krav att uppfylla.

Som medlem i dåvarande Socialstyrelsens vetenskapliga råd på 1980-talet var professor P.O.Glantz i den positionen att han i stor utsträckning styrde över Socialstyrelsens inställning i amalgamfrågan. Sedan dess har budskapet om kvicksilvrets ofarlighet för hälsan, upprepats och basunerats ut kontinuerligt. Duperingen har blivit en accepterad sanning inom Socialstyrelsen, tandläkare, läkare, riksdag, regering, media, myndigheter, rättsväsendet och en stor del av det svenska folket.

"Osäkerheten om kvicksilvrets hälsorisker är oacceptabel" säger miljömedicinaren Professor Maths Berlin, vid medicinska fakulteten i Lund. Han bedömer att upp till 500 000 svenskar kan ha biverkningar av amalgam. De allra flesta av dessa är sannolikt inte medvetna om att det frigjorda kvicksilvret är orsaken.


images-(42).jpgLyckad historieförfalskning då Professor P.O.Glantz fastslår att

Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver.

Professor ägnade sig åt historieförfalskning.

En dupering som än i dag 2016, resulterar i att kvicksilverförgiftade patienter ej får relevant vård.

Läs mer om > Historieförfalskningen


Bristande-etik.jpg

Professors bristande 

forskningsetik lade grunden för oetisk forskning på foster och barn.

Det osanna fastställandet att amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver, har resulterat i outtalade forsknings experiment, medförandes att  hundratusentals foster och barn exponerades och exponeras än idag för läckande kvicksilver från amalgam.

"Att det kan uppstå fosterskadande effekter av läckande kvicksilver från amalgam på djurfoster är vetenskapligt bevisat och allmänt accepterat. Djurstudier visar att små mängder amalgam under fosterstadiet kan ge bestående skador i vuxenlivet som sämre minne och inlärningsstörningar (DAMP syndrom)".

(Utdrag från docent, Dr. Med och leg. tandläkare Magnus Nylanders bok "Fri från amalgam")

Amalgametablissemanget kräver dock upprepbara experiment, där det tydligt måste visas att också mänskliga foster skadas för att acceptera att ett samband föreligger. Det är djupt oetiskt att medvetet försöka framkalla sjukdomar genom vetenskapliga experiment.

Läs mer om > Professorns bristande forskningsetik

Läs mer om > Amalgametablissemanget


forskningsfusket-sa-blir-du-lurad-av-kost-och-lakemedelsindustrin-4.jpg

Forskningsfusk vilseledde riksdag och regering.

I Juni 1982 motiverade Läkarförbundet avslag i ett remissyttrande (SOU 1982/83:1) på flera amalgamkritiska Riksdagsmotioner. Detta med referens till professor P.O Glantz (et. al.) framfuskade fastställande att:

Det dagliga intaget av kvicksilver via födan är 10-30 ggr större än den maximalt tänkbara mängden kvicksilver från 20 amalgamfyllningar”.

Den vetenskapliga sanningen är den motsatta. I läkartidningen (1986) rapporterade docent, Dr. Med och leg.tandläkare Magnus Nylander och forskarkollegan Jan Weiner att vissa amalgambärare kan ha en anmärkningsvärt hög kvicksilverexponering, med ett dygnsupptag på närmare 100 µg per dygn (alltså ca 160 gånger mer än de 0,6ug som Proffesor P.O.Glantz påstår). (Från docent, Dr. Med och leg. tandläkare Magnus Nylanders bok "Fri från amalgam")

Riksdagsmotionerna avslogs. Vad hade politikerna att sätta emot ett sådant ‘vetenskapligt välbelagt’ konstaterande från en professor? Inte visste politikerna att siffrorna var framfuskade och fabricerade från ett försök med en amalgambit upphängd i ett glas destillerat vatten.

Läs mer om > Forskningsfusket


kvicksilvervarning.jpgLorem

Professor vilseledde och mörkade risken för

kvicksilverförgiftning.

Patienter blev förgiftade.

I tandläkartidningen 22/81 fastslås följande av Socialstyrelsens övertandläkare Thomas Kallus med

Socialstyrelsens vetenskapliga rådsmedlem professor P.O.Glantz tysta samtycke. "Vid inserering och borttagande av amalgam utsätts patienter för inhalering av kvicksilver. Den här formen av exponering torde för patienten helt sakna betydelse ur toxikologisk synvinkel" 

Påståendet saknar all vetenskaplig förankring och är en avsiktlig vilseledning. Vid t.e.x. putsning utan sug kan kvicksilverhalten i munhålan uppgå till långt över 4000 ug/m3 luft. Att dessa halter kan leda till kvicksilverförgiftning står utom all tvivel. De parametrar som avgör om man blir kvicksilverförgiftad eller inte, är dels mängden och tiden för exponering, och dels patientens känslighet för kvicksilver.

Med denna vilseledning gav Socialstyrelsen och dess vetenskapliga rådsmedlem professor P.O.Glantz, fortsatt klartecken till landets tandläkare, att sätta i och ta bort amalgam genom att borra, slipa och putsa obegränsat. Detta utan att behöva ta hänsyn till några restriktioner eller skyddsföreskrifter. Följden blev ett stort antal kvicksilverförgiftade patienter, varav många akut förgiftade.

Läs mer om > Kvicksilverförgiftning


Professorns dupering av Socialstyrelsen

och dess chef Barbro Westerholm

images-(22)-2.jpgI ett duperat tillstånd gjorde Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm följande uttalande i TV den

22 maj 1985 där hon bedyrade att:

"Amalgam är en väl utprovad produkt och någon risk för kvicksilverförgiftning finns inte med den produkten. Det är min bestämda åsikt."

Mot bättre vetande väljer läkemedelsbiverkningsexperten Barbro Westerholm att ta till sig professor P.O.Glantz dupering om att läckande kvicksilver från amalgam är extremt oskadligt och helt utan biverkningar (utöver mycket sällsynta allergier/lichenförändringar).

Det finns inga läkemedel som är helt utan biverkningar. Kvicksilver som är ett av världens giftigaste ämnen, ger självklart också biverkningar av många olika slag. Detta har många vetenskapliga publikationer och beprövade erfarenheter visat. Är det någon som borde veta detta så är det läkemedelsbiverkningsexperten Barbro Westerholm.

Varför Barbro Westerholm lät sig bli duperad av professor P.O.Glantz är höjt i dunkel. Kan det t.o.m. vara så att hon planerat alltihop? Man kan undra det efter hennes uttalande i TV-programmet "Pop och Politik" den 27 mars 2013, som handlade om när Socialstyrelsen 1979 slutatde att klassa homosexualitet som sjukdom. I programmet sa hon följande angående valet av vetenskapligt råd:

"Ett vetenskapligt råd måste alltid höras i sådant här sammanhang, men det var inte svårt att hitta ett vetenskapligt råd i psykiatri som tycker som jag". 

Frågan är om Barbro Westerholm gjorde samma sak på 1980-talet när hon, eller vem det var, tillsatte det vetenskapliga rådet professor P.O.Glantz som sakkunnig i amalgamfrågan?. Var kravet även då att det vetenskapliga rådet skulle tycka detsamma som Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm?.

Läs mer om > Duperingen


Macchiarini-skandalen inget jämfört med Barbro Westerholm.

Barbro Westerholms reaktion efter att visselblåsaren docent Mats Hansson bl.a i en skrivelse till Socialstyrelsen 7/12 1981 slagit larm om att vi står inför "En hälsofara av utomordentlig betydelse. Troligen står vi inför en förgiftningskatastrof av mycket stor omfattning”.

Med en bakgrund som biverkningsexpert, tillsammans med den forskningsfuskande och historieförfalskande professorn P.O.Glantz tillika Socialstyrelsens vetenskapliga råd, valde de att helt utan evidens slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynt allergi/lichenförändring).

Reaktionen på visselblåsaren docent Mats Hansons slutade dock inte med detta. I sedvanlig ordning 

måste visselblåsaren också bestraffas. Det brukar visselblåsare bli. Barbro Westerholm reagerade med att försöka tysta honom vilket slutade med att han fick sparken från sitt arbete på Lunds universitet. Parallellen till när Semmelweis fick sparken bara för han påstod att mödrar kunde dö i barnsängsfeber pga. att läkare inte tvättade händerna i samband med förlossning - är slående.

Läs mer»

 


Öppet brev till Barbro Westerholm

Läs mer»


Dubbelmoral-2.jpg

Professor hycklar om evidens.

Professor P.O.Glantz förkunnar att evidens är otroligt viktigt. Han har dock en motsatt falsk agenda också.

På SBU:s evidens hemsida http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2109/ finns t.e.x. följande uttalande från 2004 av professor P.O.Glantz.

"Många tycks till exempel anse att när en tandersättning sitter på plats och själva hantverket är klart, då är patienten färdigbehandlad. Men det är ju då den verkliga behandlingen börjar! Det är då man måste följa upp vad som händer, och om patienten får komplikationer eller biverkningar".

Hycklande därför att det står i stark motsattsförhållande till professor P.O.Glantz faställande om att läckande kvicksilver från amalgam är extremt oskadligt och helt utan biverkningar (utöver mycket sällsynta 

allergier/lichenförändringar)

Läs mer om > Hyckleriet.


Psykfall-1.jpgLorem

Professor psykklassar och diskriminerar hel patientgrupp.

I Läkartidningen 47/81 fastslår professor P.O.Glantz följande:

 

”Det finns alltid anledning att ta patienters uppgifter på allvar. Det faktum att vissa av dessa patienter har somatiska symtom på psykogen bas innebär inte att de ‘avfärdas’ eller att vi är ‘blinda’ för tänkbara mekanismer utanför våra specialområden utan att vi understryker ett välkänt och väldokumenterat fenomen, som för dessa patienter innebär att diagnosen skall leda till psykiatrisk/psykologisk men ej till odontologisk behandling” samt ”Följaktligen kan en allmäntoxisk påverkan enligt Hansons teorier helt uteslutas”.

  .

Ett fastställande som duperade Socialstyrelsen, tandläkare, läkare, riksdag, regering, media, myndigheter, rättsväsendet och en stor del av det svenska folket samt klassade en hel patientgrupp som psykiskt sjuka.

Läs mer om > Det omoraliska i att ovetenskapligt utmåla en hel patientgrupp som psykiskt sjuka.


Tingsraett.jpg

Professor Per Olof Glantz vägrade besvara patients frågor och anklagelser. Lyckades istället få patienten fälld i domstol för ofredande.

 

Läs mer om > Rättegången


Etablissemangets fastställande att Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver har resulterat i en kvicksilverförgiftningskatastrof.

 

 Läs mer om > Etablissemangets försyndelser

16892dc82c95246d78e6388b7153708f.jpg


Bevis.jpgLorem

Professor P.O.Glantz och etablissemangets förnekelse om amalgamets biverkningar.

Professor P.O.Glantz och etablissemangets anledning till att inte vilja ha några bevis torde vara att prestigemässigt vidmakthålla deras fastlåsta tes om att Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver.

Om etablissemanget skulle tvingas erkänna, att dom har haft fel och har ett har ett stort ansvar för att uppemot 500.000 svenskar kan lida av biverkningar från kvicksilverförgiftning, skulle detta få katastrofala följder. Det finns då en risk att erkännandet skulle utplåna deras heder, status och avslöja deras samvete, moral, etik, samt skamfila deras rykte.

Eftersom dessa begrepp är bland de värdefullaste en människa har, skulle det vara katastrofalt om de ifrågasattes. Därför är det helt otänkbart att etablissemanget skulle erkänna sina försyndelser.

I början av 2013 samlades delegater från cirka 150 länder till den femte och avslutande rundan i förhandlingarna om kvicksilver inom ramen för FN:s miljöprogram, UNEP.

Den nya kvicksilverkonventionen som delegaterna kom överens om, kommer att omfatta kvicksilvers hela livscykel, från primär gruvbrytning till avfall och slutförvar. Detta genom begränsningar och förbud som i de flesta fall kommer att gälla från 2020. Detta med ett enda undantag - kvicksilver i amalgam.

Etablissemmanget har lobbat stenhårt och lyckats med bedriften att få amalgam undantaget för restriktioner och förbud. Det finns enligt etablissemanget två säkra förvaringsmetoder för kvicksilver. Det ena är isolerade bergrum. Det andra är i tänderna på folk. Så länge amalgamet sitter i munnen gör den ingen skada för miljön.

Det är dock glädjande att konventet i sin slutdokumentation ändå uppmanade deltagarländerna att verka för en utfasning av amalgam. Sverige, Norge, Danmark, Ryssland och i viss mån Japan är dom länder som hittills har infört förbud mot användningen av amalgam.

Om etablissemanget ändå skulle vilja ha bevis för att läckande kvicksilver från amalgam är skadligt så finns det att tilglå.

Läs mer om > Bevisen


extra.jpg.

Sensationell nyhet. Socialstyrlesen gör en pudel. Kvicksilver i munnen är farligt för hälsan.

Läs mer om den sensationella nyheten

 


Visst läcker amalgam kvicksilverånga - se videon


Senaste nytt

Ann Heberlein Show med Barbro Westerholm (etiklös) (L) i ett samtal om etik. 2017-05-05

Lyssna på hyckleri i den högre skolan 

https://ledarsidorna.se/2017/05/ann-heberlein-show-med-barbro-westerholm-l-i-ett-samtal-om-etik/


Barbro Westerholm utnämdes till hedersdoktor vid odontologiska fakulteten i Malmö 2016-10-21. I motiveringen till utmärkelsen lyfts hennes stora engangemang fram för utveckling av odontologisk utbildning och forskning. En hycklande utnämning av etablissemanget utan dess like. Hon har, med en bakgrund som biverkningsexpert, tillsammans med den forskningsfuskande och historieförfalskande professorn P.O.Glantz valt att helt utan evidens slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynt allergi/lichenförändring). Så arbetar och verkar ett väl fungerande etablissemang för att befästa sina teser och klappa varandra på ryggen.


Har idag 2016-02-07 skickat följande skrivelse till Ledamöterna i den statliga Narkolepsigruppen: Gabriel Wikström - folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Cecilia Widegren - riksdagsledamot tillika socialpolitisk talesperson

Staffan Danielsson - riksdagsledamot tillika arbetande ersättare i socialutskottet

Barbro Westerholm - riksdagsledamot tillika socialpolitisk talesperson

Emma Henriksson - ordförande i socialutskottet

Bäste ledamot,

Som chef för Socialstyrelsen under 1980-talet ställdes Barbro Westerholm inför valet att förbjuda eller tillåta fortsätt användning av kvicksilver inom tandvården. Hennes val resulterade i att uppskattningsvis uppemot 500.000 svenskar kvicksilverförgiftades av sina amalgamfyllningar vilket i hög grad har påverkat många i deras livssituation, såväl vad avser livs­kvali­tet som förmågan att fullfölja studier eller arbete.

 

Barbro Westerholm har, med en bakgrund som biverkningsexpert, tillsammans med en forskningsfuskande och historieförfalskande professorn P.O.Glantz valt att helt utan evidens slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynta allergier/lichenförändring). Detta har de gjort trots att det finns en mycket stor mängd forskning sen 1800-talets början, samt otal med beprövade erfarenheter, som visar att läckande kvicksilver från amalgam visst ger biverkningar.

I dag urskuldar sig Barbro Westerholm med att säga  ”Jag har hela tiden byggt mina ställningstaganden på den forskning och de erfarenheter som vid tidpunkten för beslut fanns för handen” Detta är en ren och skär lögn av henne och ett försök att undkomma sitt ansvar.

Se Barbro Westeholms och den forskningsfuskande kollegan professor P.O.Glantz historieförfalskning som visar klart och tydligt att hon far med osanning.

 http://kvicksilveramalgam.se/historiefoerfalskning-oredlighet-forskningsetik-forskningsfusk-kvicksilverforgiftning-dupering-etablissemanget-amalgam-biverkningar-glantz.php

 

På grund av bla Barbro Westerholms agerande så kvicksilverförgiftas nu varje dag 10.000-tals människor (varav tusentals spädbarn och foster) runt om i världen av läckande amalgamfyllningar.

Hon kan på ett enkelt sätt minska denna siffra avsevärt gm att göra en offentlig avbön och erkänna sina begångna försyndelser i amalgamfrågan. En sådan avbön skulle sända en chockvåg genom världs-etablissemanget och få många att vakna upp.

 

Förstår er rädsla för skadeståndsanspråk som i narkolepsifallen, men vädjar ändå till dig/er att försöka övertala Barbro Westerholm att göra en fullständig offentlig avbön och erkänna sina begångna försyndelser i amalgamfrågan. Är övertygad om att detta skulle lätta hennes hjärta samt minska föraktet för politiker i allmänhet.

 

Vänliga hälsningar

Anders Jensen

Göteborg


Har idag 2015-10-03 skickat följande skrivelse till professor Per-Olof Glantz och riksdagsledamot Barbro Westerholm

Bäste professor Per-Olof Glantz o riksdagsledamot Barbro Westerholm.

 

På grund av bla ert agerande så kvicksilverförgiftas nu varje dag 10.000-tals människor (varav tusentals spädbarn och foster) runt om i världen av läckande amalgamfyllningar.

Ni kan på ett enkelt sätt minska denna siffra avsevärt gm att göra en offentlig avbön och erkänna era begångna försyndelser i amalgamfrågan. En sådan avbön skulle sända en chockvåg genom världs- etablissemanget och få en del att vakna upp. Vädjar därför till er att göra så. Vill även delge besöksstatestik för min sida www.kvicksilveramalgam.se Hittills i år: 4498 besökare. Sida med längst snitt-besökstid 7 min 3 sek är sidan gällande Per-Olof Glantz ´Forskningsfusk som vilseledde riksdag och regering´. Den sida som handlar mest om dig Barbro Westerholm ärProfessorns dupering och vilseledning av Socialstyrelsen och dess chef Barbro Westerholm” har en snitt-besökstid på 5 min 37 sek.


Den 2015-10-15 fick jag följande svar av Barbro Westerholm.

Hej!

Jag finner inte anledning att ge någon avbön. Jag har hela tiden byggt mina ställningstaganden på den forskning och de erfarenheter som vid tidpunkten för beslut fanns för handen.

Det jag beklagar är att den epidemiologiska case-controlstudie över personer med problem de hänför till sina amalgamfyllningar och dem utan problem aldrig blivit genomförd.

Jag konstaterar samtidigt att Socialstyrelsen upphävt sina allmänna råd om amalgam.

Med vänliga hälsningar

Barbro Westerholm

Den 2015-10-19 svarade jag Barbro Westerholm med följande

Bäste Barbro Westerholm,

 

Ditt svar fråntar dig tyvärr inte din stora del av ansvaret för att det nu varje dag kvicksilverförgiftas 10.000-tals människor (varav tusentals spädbarn och foster) runt om i världen av läckande amalgamfyllningar.

Att skylla på att du hela tiden har byggt dina ställningstaganden på den forskning och de erfarenheter som vid tidpunkten för beslut fanns för handen håller inte pga att det inte är sant.

 

Du har – med en bakgrund som biverkningsexpert - valt att slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynta allergier/lichenförändring). Detta har du gjort trots att det finns en stor mängd forskning sen 1800-talets början samt otal med erfarenheter som visar att läckande kvicksilver från amalgam visst ger biverkningar. Se din och din kollega professor P.O.Glantz historieförfalskning som visar att du far med osanning: http://kvicksilveramalgam.se/historiefoerfalskning-oredlighet-forskningsetik-forskningsfusk-kvicksilverforgiftning-dupering-etablissemanget-amalgam-biverkningar-glantz.php

 

Det du har gjort är att du av någon anledning avsiktligt vägrat att beakta det självklara och bevisade faktumet att läckande kvicksilver från amalgam visst ger biverkningar. Däremot har du inga problem med att ta till dig att läkemedel ger biverkningar trots att dessa inte är vetenskapligt bevisade.

Motivet till denna din vägran är det bara du som vet. Vi andra kan bara gissa vad som ligger bakom.

 

Ber dig än en gång att överväga om inte en fullständig avbön skulle lätta ditt hjärta.

 

Vänliga hälsningar

Anders Jensen


Har idag 2015-09-02 skickat följande inlägg till Expressen och jourmalisten Annika Hamrud angående hennes mytspridning i dagens Expressen om att kvicksilvrets i amalgam är ofarligt.

Jag blir så trött på dessa marionett-journalister som inte ifrågasätter och granskar om det är sant det de skriver. Annika Hamrud skriver bla ”En förgiftningskatastrof är rubriken på DN Debatt när Barbro Jöberger började sprida myter om amalgam i mars 1989 Inte ofta jag tänder till men när jag läser detta stiger blodtrycket. Det är ju för tusan Annika Hamrud och Expressen som sprider myter om att kvicksilver i amalgam är ofarligt och att kvicksilverförgiftning är en inbillningssjukdom. Vidare skriver hon bla ”Trots att många hävdade att de var drabbade har vetenskapen aldrig kunnat belägga några samband mellan amalgamet och ohälsa”. Vad vet Annika Hamrud om detta? Hon har aldrig brytt sig om att kolla för hade hon gjort det så hade hon funnit. Annika Hamrud tror på fullaste allvar att kvicksilver som är ett av världens giftigaste ämnen inte ger några biverkningar. Alla människor som har amalgamfyllningar utsätts för ständiga skadeverkningar av kvicksilver på cellnivå. Vill hon få en annan bild än hennes egen som skapades av en fuskande professor Per-Olof Glantz så kan hon besöka www.kvicksilveramalgam.se

Men tyvärr tror jag hon kommer att förbli en nickedocka i detta ämne.


2010-06-10 Socialminister Göran Hägglund (KD) är rena kvicksilverbomben. Med 1 189 mikrogram kvicksilver per kilo hår är han klart den giftigaste politikern. Göran Hägglund har nu svart på vitt att han är betydligt giftigare än både Socialdemokraternas partiledare, Mona Sahlin, och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand – tillsammans. Det visar den undersökning som Naturskyddsföreningen låtit göra.

Göran Hägglund (KD) har mest kvicksilver i kroppen

Nu är analysen klar och minst kvicksilver av dem alla har Mona Sahlin, vars hår innehåller 452 mikrogram kvicksilver per kilo hår. Därefter kommer Maria Wetterstrand med 692 mikrogram följd av Andreas Carlgrens 773 mikrogram. Mest kvicksilver av dem alla hade dock Göran Hägglund vars hår innehåller 1 189 mikrogram.

Gränsen för neurologiska skador ligger på 1 000 mikrogram.........