Your Company
Sidan publicerad av anders.jensen@kvicksilveramalgam.se 

                                  

Barbro Westerholm ingår i etablissemanget där alla håller varandra om ryggen.

Hon skyddar forskningsfuskare.

Hon straffar visselblåsare.

Goeran-Haegglund.jpg

Paolo Macchiarini. Forskningsfuskare som skyddas av etablissemanget men faller offer för grävande journalistik.

images-(42).jpg

Etablissemangets högkvarter där alla håller varandra om ryggen.

Forskningsfuskare skyddas. Visselblåsare straffas.

Macchiarini-skandalen inget jämfört med Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm ställdes som chef för Socialstyrelsen under 1980-talet inför valet att förbjuda eller tillåta fortsätt användning av kvicksilver inom tandvården. Detta efter att visselblåsaren docent Mats Hansson bl.a i en skrivelse till Socialstyrelsen 7/12 1981 slagit larm om att vi står inför "En hälsofara av utomordentlig betydelse. Troligen står vi inför en förgiftningskatastrof av mycket stor omfattning”.

Vidare skriver visselblåsaren docent Mats Hanson i tidskriften "Jordemodern” 1985 om fosterskadande effekter av kvicksilver” och "Vid urborrning av amalgam utsätts man för ånga och amalgamdamm i avsevärda mängder.”

Han refererade där både till äldre pionjärarbeten på området (Stock 1926) och mer aktuellare (bl.a.Kuntz m.fl 1982). Anledningen till artikeln var Mats Hansons starka misstanke om fosterskadande effekter av kvicksilver från moderns amalgamfyllningar samt att kvicksilver går över i modersmjölken. För övrigt så rekomenderade Världshälsoorganisationen (WHO) redan 1980 att exponeringen för kvicksilverånga skulle minimeras för kvinnor som var gravida och i fruktsam ålder.

Det är i princip samma budskap som visselblåsaren prof. Alfred Stock framförde på 1920-30 talet om att"amalgam utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten". Professor Alfred Stock påvisade att kvicksilver inte binds till amalgamet utan det lämnar fyllningarna i form av kvicksilverånga.

Reaktionen på visselblåsaren docent Mats Hansons larm blev att Barbro Westerholm med en bakgrund som biverkningsexpert, tillsammans med den forskningsfuskande och historieförfalskande professorn P.O.Glantz tillika Socialstyrelsens vetenskapliga råd, valde att helt utan evidens slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynt allergi/lichenförändring) och att

”Följaktligen kan en allmäntoxisk påverkan enligt Hansons teorier helt uteslutas”.

Barbro Westerholm fyllde på med följande uttalande i TV den 22 maj 1985 där hon bedyrade att "Amalgam är en väl utprovad produkt och någon risk för kvicksilverförgiftning finns inte med den produkten. Det är min bestämda åsikt."

Karolinska institutets (väl känt från Macchiariniskandalen) reaktion framgår av deras anförande till

Socialutskottets betänkande SoU 1982/83:1  där de anför bl. a. följande:

"Hanssons agerande i massmedia har varit olyckligt då han i onödan och utan vederhäftig grund för sina påståenden skrämt många människor" samt "Däremot är det, som ovan nämnts, vanligt att spårkvantiteter av metaller härstam­mande från tandfyllningsmaterialen sprids i tänderna och deras omgivningar, i det stora flertalet fall dock utan att ge skador eller symptom. I enstaka fall kan små slemhinneförändringar uppkomma, som bedöms vara bagatellartade. Att barn reagerar mot amalgamfyllningar är ytterst ovanligt". - säger alltså Karolinska helt utan någon som helst evidens. Paralellen till Macchiariniskandalen är slående. Dels skydda forskningsfuskaren P.O.Glantz och dels försöka tysta och misstänkligöra visselblåsaren.

De valde allesammans att helt utan evidens slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynt allergi/lichenförändring). Detta fastställde de alla trots att det också finns en mycket stor mängd forskning sen 1800-talets början, samt otal med beprövade erfarenheter, som visar att läckande kvicksilver från amalgam visst ger biverkningar. Alla människor som har amalgamfyllningar utsätts för ständiga skadeverkningar av kvicksilver på cellnivå. Hur starkt människor reagerar på denna exponering är dock individuellt på samma sätt som vi reagerar olika på tex pollen.

Se den forskningsfuskande professor P.O.Glantz historieförfalskning som klart och tydligt visar att de far med osanning.

http://kvicksilveramalgam.se/historiefoerfalskning-oredlighet-forskningsetik-forskningsfusk-kvicksilverforgiftning-dupering-etablissemanget-amalgam-biverkningar-glantz.php

Reaktionen på visselblåsaren docent Mats Hansons slutade dock inte med detta. I sedvanlig ordning 

måste visselblåsaren också bestraffas. Det brukar visselblåsare bli.

Barbro Westerholm reagerade med att försöka tysta honom vilket slutade med att han fick sparken från sitt arbete på Lunds universitet. Parallellen till när Semmelweis fick sparken bara för han påstod att mödrar kunde dö i barnsängsfeber pga. att läkare inte tvättade händerna i samband med förlossning - är slående.

För att tysta visselblåsaren docent Mats Hansson skrev Barbro Westerholm tillsammans med Thomas Kallus toxikolog, chefstandläkare och expert hos Socialstyrelsen, följande brev till Lunds iniversitet.

”Nyligen har legitimerade tandläkare och läkare gjort socialstyrelsen uppmärksam på en artikel i ”Jordemodern”. En informellt hållen anmälan bifogas (dvs. tandläkare Hofmans fråga, min anm. JÅ). Anmälan speglar väl den ängslan och oro som tidvis medfört en stor arbetsbelastning för socialstyrelsen, orsakad av docent Hansons verksamhet. Artikeln utgår alltjämt från Lunds universitet. Det ankommer inte på socialstyrelsen att bedöma den vetenskapliga kvaliteten i de publikationer som utgår från Lunds universitet. Emellertid bör, enligt styrelsens mening, Lunds universitet vara angeläget att bedöma konsekvenserna av docent Hansons publikationer. Ur styrelsens synpunkt vore följande handläggning att föredraga: Med den höga, internationella expertis som Lunds universitet förfogar över inom såväl kvicksilverforskning som odontologi göres en värdering av docent Hansons insatser av den refererade litteraturen. Lunds universitet publicerar sina synpunkter i barnmorskornas tidskrift ”Jordemodern”…En skyndsam handläggning av ärendet är nödvändigt.” 

Lunds universitet, rektor Håkan Westling svarar Socialstyrelsens Barbro Westerholm och Thomas Kallus .

"Lunds universitet ´ har fått en skrivelse från socialstyrelsen om docent Mats Hansons verksamhet… I skrivelsen finns några missuppfattningar som jag gärna vill rätta till. Universitetet som sådant bedömer inte konsekvenserna av enskilda forskares publikationer; ej heller kommer `universitetet´ att publicera några synpunkter i någon tidskrift. Slutligen verkar det som om socialstyrelsen önskar att universitetet skyndsamt ska avge någon form av utlåtande (av vilket socialstyrelsen emotser kopia. ) Förmodligen avses med uttalandet de synpunkter som skulle publiceras i barnmorskornas tidskrift ´Jordemodern`. Detta är som sagt uteslutet.” 

Docent Mats Hanson anmäler Socialstyrelsen till Justitiekanskern.

"De metoder som tillämpas från Westerholms/Kallus sida hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle och är något som man trodde endast förekom i diktaturstater. Sådana metoder att tysta en fri debatt och forskning fördöms av svenska myndigheter när de förekommer i andra länder.”

Patrick Störtebecker - en av Nordens duktigaste neurologer skriver följande i sin bok "Kvicksilverförgiftning från tandamalgam - en fruktansvärd risk för människans hjärna":

Den 21/3 1985 skickar socialstyrelsen ytterligare en skrivelse i ärendet till Lunds universitet (med generaldirektör Barbro Westerholm som handläggare, och Kallus som bisittare).

Socialstyrelsen ondgör sig först och främst över att docent Mats Hanson använder sig av sin egen institutions brevpapper, när han uttalar sig om frågor som gäller hans kvicksilverforskning!
  Detta är ju så småaktigt att det knappast kan vara sant, och landets skattebetalare tycker nog att en generaldirektör kan ha annat och viktigare att syssla med än hur brevpapper används av docenter vid rikets universitet!". Sen fortsätter Patrick Störtebecker med följande:

"Docent Mats Hanson vid zoofysiologiska instutitionen har redan tidigare av institutionens prefekt Anders Edström fått utfärdat forskningsförbud, såsom nämnts, men nu får Hanson även sparken från sin tjänst.

Detta tycks i all synnerhet ha föranletts av att Hanson i barnmorsketidningen 'Jordemodern' i början på året 1985 publicerade en artikel om 'FOSTERSKADANDE EFFEKTER AV KVICKSILVER', vari han mycket logiskt avrådde från att kvinnor under graviditeten lät sätta in kvicksilver-amalgam i tänderna.

Påtryckningar skedde härvidlag från socialstyrelsen, speciellt från Kallus, till prefekten vid zoofysiologiska institutionen. I stället för att främja all fri forskning inom det svåra gebit som amalgamproblemet utgör, har ansvariga myndigheter å det mest perfida sätt sökt stoppa 'obekväma' forskare som har en annan uppfattning än den traditionella.

  Dylika övergrepp från myndigheternas sida måste brännmärkas och fördömas av hela folket, ty utan en fri och oberoende forskning är ett land dömt till fattigdom och intellektuellt elände!"

 

Karolinskas anställningsrutiner i samband med Macchiarini var under all kritik. Anställning av den forskningsfuskande och historieförfalskande professorn P.O.Glantz tillika Socialstyrelsens vetenskapliga råd var också under all kritik. Vad såg Barbro Westerholms hos honom?  Visserligen bodde han på Merkuriusgatan (Kvicksilvergatan)  i Lund under denna tidsperiod men kanske var det för samma skäl som hon uttalade i TV-programmet "Pop och Politik" den 27 mars 2013. Programmet handlade om när Socialstyrelsen 1979 slutatde att klassa homosexualitet som sjukdom. I programmet sa hon följande angående valet av vetenskapligt råd: "Ett vetenskapligt råd måste alltid höras i sådant här sammanhang, men det var inte svårt att hitta ett vetenskapligt råd i psykiatri som tycker som jag". 

Skälet till kravet att tycka som henne när det gäller kvicksilver skulle kunna vara att det vetenskapliga rådet måste stötta Socialstyrelsen historiska försyndelser. Dessa bestod i att okritiskt utgå ifrån att amalgam inte läcker kvicksilver och ger några biverkningar. Detta trots att tex visselblåsaren prof. Alfred Stock redan på 1920-30 talet larmade om att "amalgam utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten". Professor Alfred Stock påvisade att kvicksilver inte binds till amalgamet utan det lämnar fyllningarna i form av kvicksilverånga.

Etablissemanget, inklusive Socialstyrelsen, förtiger, förtränger och nonchalerar dock hans och allas övrigas samstämmiga arbeten.

Sverige införde fri tandvård för barn och gravida kvinnor på 1950-talet. Socialstyrelsen vill av förklarliga skäl inte framstå som ansvariga för att genom felaktiga beslut ha förgiftat dess befolkning. Fri tandvård gjorde Sverige till världens mest kvicksilverutsatta folk och sannolikt det land med flest amalgamdrabbade

Barbro Westerholm belönades 2003 med förtjänstmedaljen"Illis quorum meruere labores" för hennes mångåriga och betydelsefulla insatser på det medicinska området. Bl.a. för hennes insatser i amalgamfrågan får man anta. En insats som har resulterat i att upp till kanske 500.000 svenskar har blivit kvicksilverförgiftade enligt miljömedicinaren professor Maths Berlin vid medicinska fakulteten i Lund. De allra flesta av dessa är  sannolikt inte medvetna om att det frigjorda kvicksilvret är orsaken till deras besvär.

Barbro Westerholm inledde 2012 en parlamentarisk utredning om forskaretik. Utredningen, eller rättare sagt dess uppdragsgivare, har med bekymmer lagt märke till att det alltför ofta förekommit fusk inom forskningen. Är detta ett sätt att förtränga den egna skulden månntro? Snacka om hyckleri.

Regeringen beslutade att from 1 juni 2009 förbjuda användandet av amalgam pga miljöskäl. Regeringen klarade inte av att gå emot etablissemanget och förbjuda amalgamet på grund av dess biverkningar.

Socialstyrelsen vid skampålen!
Tandvårdskadeförbundets ordförande Margaretha Molius 2003-04-29. "De som borde stå vid skampålen är de ansvariga på Socialstyrelsen, som i alla år har bibringat regering och riksdag uppgifter som inte varit sanna. Hur många människors öden som dessa lögner har förändrat och hur många människoliv det har tagit vet ingen, men ett är säkert, om det finns någon slags känsla för etik och moral hos er politiker, krävs det att Hanson får upprättelse! Det gäller för övrigt både patienterna och de läkare och tandläkare, som under alla år fått utstå ”uppvaktningar” av Socialstyrelsens tjänstemän och alla de försäkrade, som förlorat sin rätt till sjukersättning för att de varit kvicksilverförgiftade.

Andra måste stå där med skammens rodnad på sina bleka kinder, för man kan väl knappast hoppas på att Westerholm och andra bestraffas för sitt agerande och sina tillkortakommanden? Det finns många inom det vetenskapliga etablissemanget, som nu behöver ta sig en allvarlig funderare på hur de själva har agerat i frågan.

Hur många har försvarat sitt revir utan att ha tillräckliga kunskaper, men ändå varit tvärsäkra på att de har haft rätt och vi fel? Hur mycket har de ekonomiska och andra intressena fått styra agerandet? Är inte parallellerna med tobaksindustrin, asbestproblematiken och andra miljöskandaler tydlig nog?

Tänk om vetenskap och beprövad erfarenhet alltid följdes av att ständigt söka ny kunskap i det praktiska arbetet. Tänk om erfarenheterna från Semmelweiss och andra fungerade som dagsaktuellt rättesnöre i samband med all forskning. Tänk om man inte hade agerat så illa från första början utan tagit sig tid att fundera över om varningarna var befogade.

Istället har man från myndighetshåll och det vetenskapliga etablissemanget agerat som gamla tiders härskare. Kom budbäraren med ett dåligt budskap, högg man huvudet av honom. Tänk om amalgamfrågan kan bli den väckarklocka som alla behöver, så att misstagen inte upprepas".

Nu 2016 kan man konstatera att historien upprepar sig i Macchiariniskandalen - man fortsätter skydda forskningsfuskarna och hugga huvudet av budbärarna.